Bidly gebruiksvoorwaarden

Wij zijn ons ervan bewust dat u als huurder en verhuurder uw vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken.

Algemene voorwaarden & Verwerkingsovereenkomst

De software (hierna Software) wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Bidly B.V. (hierna Bidly). Aan het gebruik van de Software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Software te gebruiken, gaan de huurder en verhuurder (de Gebruiker) hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Bidly schriftelijk zijn aanvaard.  

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. De Software biedt de Gebruikers de mogelijkheid om een aantal processen rondom het verhuren en huren van onder andere een woning te automatiseren middels de Software aangeboden functionaliteiten. De Gebruiker bepaalt zelf hoe de functionaliteiten worden ingezet en voor welke specifieke doelen.

1.2. Om de Software te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker zich eerst registreren. De informatie die de Gebruiker opgeeft dient actueel en correct te zijn. Nadat de registratie is afgerond, kan de Gebruiker direct op zijn of haar account inloggen en de dienst gebruiken. De gebruiker is ook verantwoordelijk voor het up to date houden van de accountgegevens.

1.3. De Gebruiker dient de toegang tot zijn of haar account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient de Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Bidly mag er van uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf de account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent als Gebruiker dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij de Gebruiker bij Bidly heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met de Software worden persoonsgegevens verwerkt. Bidly treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De Gebruiker is de verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Bidly van alle aanspraken van derden/betrokkenen onder de AVG/GDPR. Partijen leggen hun verantwoordelijkheden vast in bijgevoegde verwerkersovereenkomst, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.5 Bidly draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van de Software bevinden en Bidly daar op grond van de geldende privacywetgeving is gehouden.

1.6 De Gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn om de Software te gebruiken.

1.7 De Gebruiker moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde toegangsmethoden zijn niet toegestaan.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden de Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. In het bijzonder is het verboden de Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3. Indien Bidly constateert dat de Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Bidly de Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Bidly zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Bidly zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4. Indien naar het oordeel van Bidly hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Bidly of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Bidly gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. Bidly is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten gepleegd door Gebruikers of derden.

2.6. Bidly kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op de Gebruiker verhalen. De Gebruiker vrijwaart Bidly van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

2.7 Bidly levert tegen vergoeding bijkomende development en consultancy diensten. Deze bijkomende werkzaamheden kunnen bij de Gebruiker op locatie dan wel online door Bidly worden verricht. Deze vormen van dienstverlening zijn geen vast onderdeel van de Software en dienen apart te worden afgenomen. De kosten van deze diensten zijn afhankelijk per specifieke casus en zal ook op individuele basis geprijsd worden.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Bidly spant zich in om de dienst altijd beschikbaar te laten zijn maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Bidly onderhoudt de Software actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt indien mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Bidly mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Software aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Bidly zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4 Bidly zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden. Bidly kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). Bidly is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Software niet ten goede komt of niet in het belang is van u.

3.5 Bidly zal de Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit van Bidly of de continuïteit van de uitvoering van de Software in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk ter goeder trouw de consequenties voor de uitvoering van de Software en de mogelijke oplossingen bespreken om de bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Bidly heeft juridische en praktische maatregelen genomen teneinde haar continuïteit te borgen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website www.bidly.io is het intellectueel eigendom van Bidly. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Bidly, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die de Gebruiker opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft in hun eigendom (of dat van de toeleveranciers). Bidly heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u als Gebruiker informatie stuurt naar Bidly, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Bidly zal geen kennisnemen van gegevens die de Gebruiker opslaat en/of verspreidt via Bidly, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Bidly daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Bidly zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

4.5 De gebruiker krijgt geen toegang tot de broncode.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van de Software is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteiten. De Gebruiker wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten, deze zijn ook te vinden op www.bidly.io. De vergoeding is per maand verschuldigd en wel achteraf. De verhuurder betaald voor de diensten, voor de huurder is het gebruik van Bidly gratis.

5.2. Betaling van de transactiefee of andere vergoedingen kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Bidly, via een iDeal betaling, of volgens de betaalinstructies op de website. Het kan mogelijk zo zijn dat de kosten voor het gebruik van de dienst direct worden ingehouden op de uitbetaalde bedragen aan de Gebruiker.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand of haar opvolger indien deze komt te vervallen.

5.4 Indien de Gebruiker consultancy en/of implementatie op locatie als dienst heeft afgenomen geschiedt facturatie tegen het dan geldende dagtarief. Bij online consultancy, development en/of implementatie geschiedt facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte dagen of uren door Bidly.

Artikel 6. Huur- en borgbetalingen

6.1 Bidly maakt gebruikt van een payment service provider (PSP) ten behoeve van de afwikkeling van de betalingen. Op dit moment is dat Online Payment Platform (OPP), zij staan onder toezicht van de DNB/AFM. Door middel van het doen of ontvangen van betalingen via de derdengeldrekening van OPP gaat de Gebruiker akkoord met de voorwaarden van hun gebruikersovereenkomst. Deze is te vinden op www.onlinepaymentplatform.com. Bidly houdt zich het recht voor te veranderen van PSP.

6.2 De geldstromen lopen via de derdengeldrekening van onze PSP, Bidly heeft geen toegang tot deze bankrekening. Bidly heeft dan ook geen directe invloed op de uitbetaling van de gelden.

6.3 Op dit moment is het mogelijk om huur en borgbetalingen te doen middels Automatisch Incasso en via iDeal. Bidly houdt zich het recht voor om dit in de toekomst te veranderen.

6.4 Gebruikers dienen een bankrekening binnen het SEPA gebied aan te houden om betalingen te kunnen verrichten en ontvangen.

6.5 Bidly is niet verantwoordelijk voor het succesvol innen van de huur en borg en biedt hier geen garantie voor. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld te weinig saldo of storneringen waardoor de huur of borg niet betaald of geïnd kan worden.

6.6 Indien een betaling wordt gestorneerd heeft Bidly en onze PSP het recht om het gestorneerde bedrag bij de ontvanger onmiddellijk terug te vorderen of een uitbetaling terug te draaien binnen de geldende regels en procedures. Mocht het niet lukken om de uitbetaling na een stornering door de betaler terug te draaien gaat u ermee akkoord het bedrag per direct op onze rekening te zullen storten als Bidly daar een verzoek toe doet. Indien er niet binnen 14 dagen gestort is op de rekening van Bidly is Bidly gerechtigd om de wettelijke rente door te belasten aan de Gebruiker (maximaal 3-month Euribor + 5%).

6.7 Onenigheid tussen verhuurder en huurder met betrekking tot het (terug)betalen van de borg zullen onderling moeten worden opgelost, Bidly is hier geen partij in en geeft geen garantie tot een terugbetaling van de borg door de verhuurder. Betaalde borg door de huurder is uitbetaald aan de verhuurder en Bidly heeft er derhalve ook geen toegang toe.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Bidly beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.2. Bidly is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Bidly meldt.

7.4. In geval van overmacht is Bidly nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra de Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2. Indien de Gebruiker de overeenkomst aangaat, kan deze op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.

8.3. Bidly kan de overeenkomst beëindigen indien de Gebruiker achttien maanden niet heeft ingelogd. Bidly zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan de betreffende account gekoppeld is.

8.4. De Gebruiker kan op elk moment via de interface de data downloaden die is opgeslagen of verwerkt via de dienst.

8.5 Indien de Gebruiker de account opheft kan een deel of alle informatie onmiddellijk (of op enig moment in de toekomst) onherroepelijk worden verwijderd. Bidly adviseert een kopie te maken van datgene dat de Gebruiker van belang acht om te bewaren alvorens een account op te heffen.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1. Bidly mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) op ieder moment aanpassen.

9.2. Bidly zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat de Gebruiker daar kennis van kan nemen.

9.3. Indien de Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Bidly worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bidly gevestigd is.

10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Bidly wordt geacht juist te zijn, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwebepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6 Wij zijn geen agent of makelaar. Wij screenen geen objecten of advertenties en bieden geen garantie dan wel advies met betrekking tot de kwaliteit van de objecten, verhuurders of (toekomstige) huurders.

10.7. Bidly is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Bidly of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

10.8 Als u ons een juridische kennisgeving wilt of moet sturen kunt u dit doen naar het volgende adres:

Bidly B.V., De Holle Bilt 25, 3732 HM De Bilt t.a.v. Juridische zaken.

Bidly

support@bidly.io

Herzien op 10 Augustus 2020

Verwerkersovereenkomst persoonsgegevens

Bidly (Verwerker) en Gebruiker (Verwerkingsverantwoordelijke) constateren

  1. De Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan waarbij hierna te noemen: “de Overeenkomst;
  2. Ten behoeve van de Overeenkomst, verwerkt Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens (hierna te noemen: “Persoonsgegevens”);
  3. Partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop Verwerker dient om te gaan met de Persoonsgegevens, welke afspraken in deze overeenkomst zijn opgetekend, waarbij Partijen ten aanzien van de gebruikte begrippen hebben aangesloten bij de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG); en
  4. Deze Verwerkersovereenkomst vormt een integraal en onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst.

Bidly (Verwerker) en Gebruiker (Verwerkingsverantwoordelijke) komen het navolgende overeen:

Artikel 1 Onderwerp en opdracht

1.1. De Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker opdracht en instructies om Persoonsgegevens te verwerken namens de Verwerkingsverantwoordelijke. De instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn omschreven in deze Verwerkersovereenkomst, Overeenkomsten kunnen schriftelijk (of per e-mail) aangevuld worden. Partijen willen, gelet op het bepaalde in de AVG, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens vastleggen. Een overzicht van onder meer de categorieën Persoonsgegevens en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is uiteengezet in Bijlage 1 bij deze Verwerkersovereenkomst. Bidly mag persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van de Gebruiker, voor het door de Gebruiker in deze voorwaarden vastgestelde doel.

Artikel 2 Verwerking

2.1. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens.
2.2. Verwerker garandeert dat zij de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst toereikend geïnformeerd heeft over de dienst(en) die de Verwerker verleent, en de uit te voeren Verwerkingen zoals omschreven in de Overeenkomst. Gebruiker autoriseert Bidly om alle noodzakelijke persoonsgegevens  te collecteren en alle noodzakelijke handelingen uit te voeren voor Bidly om de functionaliteiten en aanverwante diensten van de Software te leveren.

2.3. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens zoals beschikbaar gesteld via de Software kunnen worden gebruikt, verwerkt of beschikbaar gesteld door Bidly voor de volgende doeleinden: (i) om de aanverwante diensten als onderdeel van de Software te verlenen, (ii) om te voldoen aan relevante regelgeving, een rechtsverzoek of andere juridische procedures, (iii) om de overeenkomst uit te voeren en het monitoren en uitvoeren van Bidly’s dienstverlening, (iv) om de producten en diensten van Bidly te verkopen aan Gebruiker, (v) om juridisch advies in te winnen en/of (vi) aan (potentiële) investeerders ten behoeve van een verkoop, fusie, overdracht of andere investering van/in Bidly.
2.4. De Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie om een goede naleving van de relevante privacywet- en regelgeving mogelijk te maken. Indien de Verwerker van mening is dat een verwerkingsinstructie van de Verwerkingsverantwoordelijke een inbreuk oplevert op de AVG, dan stelt zij de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan onmiddellijk in kennis.
2.5. Verwerker verleent de Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen op grond van de AVG die zien op de rechten van betrokkenen zoals: (i) een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens; (ii) het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een eventuele daaruit voortkomende verplichte voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens; en/of (iii) het voldoen aan verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere overheidsinstantie.

Artikel 3 Subverwerkers

3.1. Verwerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegevens aan een derde partij, tenzij deze verstrekking plaatsvindt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of noodzakelijk is om te voldoen aan een op Verwerker rustende wettelijke verplichting.
3.2. Verwerkingsverantwoordelijke geeft hierbij toestemming aan Verwerker om voor de uitvoering van de “Overeenkomst” en bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van subverwerkers. Verwerker zal materieel gelijke verplichtingen met dergelijke subverwerkers afspreken als opgenomen in deze overeenkomst.
3.3. Verwerker maakt geen gebruik van subverwerkers die buiten het gebied van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, tenzij Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte stelt en Verwerkingsverantwoordelijke daarmee akkoord gaat. Bidly maakt - in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers - gebruik van de (IT) dienstverlening van derden. Dit vindt plaats via Amazon Web Services en haar data centers. Deze data centers staan in de EU. Leverancier heeft met deze partijen afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van gegevens conform toepasselijke regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens.
3.4. Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke aan deze een overzicht van de door Verwerker ingeschakelde subverwerkers.
3.5. Verwerkingsverantwoordelijke kan de schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een subverwerker intrekken, indien Verwerker niet of niet langer voldoet aan de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst, de AVG betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.
3.6. Verwerker blijft, niettegenstaande de toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de door Verwerker ingeschakelde subverwerkers.

Artikel 4 Correct gebruik Persoonsgegevens

4.1. Verwerker verplicht zich om de van de Verwerkingsverantwoordelijke verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Verwerkersovereenkomst kan voldoen
4.2. Een overzicht van de Persoonsgegevens en gebruik waarvoor de Persoonsgegevens mogen worden verwerkt door de Verwerker, is uiteengezet in Bijlage 1 bij deze verwerkersovereenkomst.
4.3. Verwerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegevens aan derden, niet zijnde een subverwerker, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op de Verwerker rustende wettelijke verplichting.
4.4. Een klacht of verzoek van een Betrokkene of een verzoek of onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt door de Verwerker, voor zover wettelijk is toegestaan, onverwijld doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1. Verwerker zorgt er voor dat een ieder, waaronder haar werknemers en vertegenwoordigers, die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Verwerker verklaart dat met een ieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
5.2. De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

Artikel 6 Beveiligingsmaatregelen

6.1. Verwerker zal, voor eigen rekening en risico, net als de Verwerkingsverantwoordelijke, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Technische maatregelen zijn o.a. encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts, organisatorische maatregelen zijn o.a. het screenen van nieuwe bestuursleden en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur
6.2. De in artikel 6.1 van deze Verwerkersovereenkomst bedoelde maatregelen dienen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, evenals de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te verzekeren. Bij de beoordeling of sprake is van een passend beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
6.3. Verwerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en verscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
6.4. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft te allen tijde het recht om, in overleg met de Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een onafhankelijke auditor. De Verwerkingsverantwoordelijke wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de audit. Voor zover op basis van een audit blijkt dat Verwerker niet aan het bepaalde in de Overeenkomst, deze Verwerkersovereenkomst, de AVG betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet, neemt Verwerker onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat Verwerker hieraan alsnog voldoet. De bijbehorende kosten voor aanvullende maatregelen komen voor rekening van Verwerker.
6.5. De Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke in staat om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door de Verwerker, met name van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de verplichtingen ten aanzien van datalekken.
6.6. Als er een beveiligingsincident (Datalek) ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal Bidly (binnen 72 uur) de Gebruiker op de hoogte brengen. Verwerker verschaft aan Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie betreffende iedere Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek en de maatregelen die Verwerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de ernst en (mogelijke) gevolgen van een geconstateerde Datalek. In het bijzonder zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie verschaffen waarvan Verwerkingsverantwoordelijke aangeeft dat deze noodzakelijk is bij de beoordeling of het Datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan Betrokkenen.
6.7. In geval van een Datalek, zal Verwerkingsverantwoordelijke voldoen aan eventuele wettelijke meldingsplichten aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen. Verwerker onthoudt zich van het doen van dergelijke meldingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 7 Vernietiging en back-up

7.1. Verwerker is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke volledig en onherroepelijk te verwijderen, tenzij Verwerker Persoonsgegevens dient te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.2. Bidly moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de Gebruiker en nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens. Indien na het einde van de overeenkomst vaststaat dat Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens in een door Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk geaccepteerd technisch formaat bezit, verwijdert Verwerker alle Persoonsgegevens volledig en onherroepelijk binnen 30 dagen nadat is vastgesteld dat Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens bezit.
7.3. Bij beëindiging van de verwerkersovereenkomst blijven de verplichtingen voor de Verwerker die voortvloeien uit deze verwerkersovereenkomst onverminderd van kracht zo lang de Verwerker Persoonsgegevens tot zijn beschikking heeft.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1. Verwerker is zelfstandig aansprakelijk en vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke volledig tegen aanspraken van derden en alle schade, boetes, ander nadeel en redelijkerwijs gemaakte kosten, al dan niet daarmee verband houdend, die veroorzaakt worden door of enigerlei verband houden met het niet, onvolledig en/of niet tijdig nakomen van de op Verwerker rustende verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst en/of overige verplichtingen die rusten op Verwerker, waaronder die volgend uit de AVG, en voor zover ontstaan door haar werkzaamheid als Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke.
8.2. Verwerker staat, alsof het haar eigen handelen of nalaten betreft, volledig in voor het handelen of nalaten van haar personeel, eventueel door Verwerker ingeschakelde (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot de bij de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst ingeschakelde subverwerkers en derden.

Artikel 9 Controle

9.1. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft te allen tijde het recht om, in overleg met de Verwerker en op eigen kosten, de door Verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een onafhankelijke registeraccountant, registerinformaticus of een andere daartoe gecertificeerde auditor.
9.2. Een controle mag de bedrijfsactiviteiten van Verwerker niet onnodig verstoren.
9.3. VerwerkingsVerwerkingsverantwoordelijke zal de controle minimaal 30 dagen voor aanvang schrfitelijk aankondigen aan Verwerker, voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle uitgevoerd zal worden en het proces ervan.

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.
10.2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Overeenkomst.
10.3. Indien Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel is dat Verwerker de verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst en/of haar eigen verplichtingen, waaronder die volgend uit de AVG, niet, onvolledig en/of niet tijdig nakomt, heeft Verwerkingsverantwoordelijke het recht de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en indien Verwerker na notificatie daarvan na tien (10) dagen nog steeds in gebreke blijft, mag de Verwerkingsverantwoordelijke deze Verwerkersovereenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
10.4. De beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voort te duren.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1. Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.
11.2. In geval van een geschil tussen de Partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Verwerkersovereenkomst zoeken Partijen naar een oplossing door middel van onderhandelingen.
11.3. Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. De procedure vindt plaats in de Nederlandse taal.

11.4. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst.

Bijlage 1: Verwerkte gegevens overzicht

Verwerker verwerkt de volgende gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- Postadres
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres

- Identiteit
- IBAN-rekeningnummer
- Correspondentie Verwerkingsverantwoordelijke
- Betalingen