Algemene voorwaarden Bidly

Bidly B.V. (Bidly) biedt een Platform aan (het Platform) waarmee verhuurders en huurders (samen, de Gebruikers) de verschillende processen rondom het verhuren en huren van woningen kunnen automatiseren. Zie voor meer informatie de website: https://bidly.io/ (de Website). Ons Platform is beschikbaar via de webapplicatie https://app.bidly.io/ (de App). Het Platform en de Website worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Diensten.

Bidly biedt de Diensten aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) accepteert. Bidly kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen Bidly en de Gebruiker.

1                   Definities

1.1                 Bidly: Bidly B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Badhoevendorp, 1171 ZX, aan de Silenestraat 11 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69761213.

1.2                 Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten.

1.3                 Account: persoonlijk account dat elke Gebruiker krijgt na registratie. Via het account kan de Gebruiker gebruik maken van de Diensten.

1.4                Huurder: een Gebruiker die als huurder is geregistreerd.

1.5                Verhuurder: een Gebruiker die als verhuurder is geregistreerd.

1.6                Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bidly en Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Deze Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

2                   Account

2.1                 Toegang tot het Platform en tot de andere Diensten geschiedt door middel van het aanmaken van een Account door de Gebruiker. Gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn om de Diensten te gebruiken.

2.2                Gebruiker is verplicht volledige en correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van het Account. Gebruiker is gehouden Bidly onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

2.3                Het Account is gekoppeld aan een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de gebruikersnaam die toegang geven tot het Platform en de Diensten.

2.4                Bidly aanvaardt in geen enkele situatie aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord en/of het Account. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle met of via het Account verrichtte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan.

2.5                Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat een derde zich onbevoegd toegang heeft verschaft tot het Account van Gebruiker, dient Gebruiker onverwijld contact op te nemen met Bidly via support@bidly.io.

2.6                Indien Bidly vermoedt dat de persoonlijke informatie ongeldig is kan Bidly het gebruik van de Diensten en/of het Account door de Gebruiker opschorten, beëindigen of anderszins beperken.

2.7                De beveiliging van Bidly zet zich in om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot het Account van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Bidly van alle aanspraken van derden mocht dit alsnog voorkomen door handelen of nalaten van de Gebruiker (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).

2.8                Het Account kun je te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar support@bidly.io. In dat geval verwijdert Bidly het Account wanneer de Gebruiker al zijn/haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan.

3                   Gebruiksregels

3.1                 Gebruiker moet zich opstellen in lijn met wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

3.2                 Gebruiker mag geen informatie plaatsen en/of handelingen verrichten die in strijd zijn met de Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast zal Gebruiker geen inbreuk maken op-, of op een andere manier in strijd handelen met, intellectuele eigendomsrechten van Bidly, andere Gebruikers of derden.

3.3                 Gebruiker mag andere Gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Bidly. Het is voor Gebruiker verboden processen of programma's op te starten waarvan Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat zij Bidly of andere Gebruikers daarmee hindert of (in)directe schade toebrengt.

3.4                Bidly is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is Gebruiker niet toegestaan om informatie op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Daarnaast is het ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

3.5                 Indien de Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Bidly zich, naar haar vrije oordeel, het recht voor om maatregelen te treffen. Bidly kan er onder andere voor kiezen. Het Account van de Gebruiker te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.

3.6                De Gebruiker vrijwaart Bidly voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig gebruik van de Diensten door Gebruiker dat in strijd is met deze bepalingen of de toepasselijke wetgeving, of op enige andere wijze onwettig is.

4                   Consultancy

4.1                 Bidly levert tegen vergoeding bijkomende development en consultancy diensten. Deze bijkomende werkzaamheden kunnen bij de Gebruiker op locatie dan wel online door Bidly worden verricht. Deze vormen van dienstverlening zijn geen vast onderdeel van de Diensten en dienen apart te worden afgenomen. De kosten van deze diensten zijn afhankelijk per specifieke casus en zal ook op individuele basis geprijsd worden.

5                   Vergoedingen

5.1                 Voor de Huurder is het gebruik van de Diensten gratis.

5.2                De Verhuurder is een transactie fee verschuldigd, per huurtermijn die succesvol is geïnd door Bidly, in overeenstemming met de fee lijst zoals gepubliceerd op de Website en beschikbaar via https://www.bidly.io/prijzen (Transactie Fee).

5.3                Bidly kan de Transactie Fee tussentijds wijzigen en zal Gebruikers hierover tijdig informeren.

5.4                Betaling dient maandelijks achteraf te geschieden via automatische incasso, iDEAL, via bankoverschrijving of volgens de betaalinstructies op de Website. Bidly is bevoegd enig door Verhuurder verschuldigd bedrag te verrekenen met de aan de aan Verhuurder uit te betalen bedragen.

5.5                Alle kosten gerelateerd aan het opstellen en het sluiten van de Overeenkomst zijn voor rekening van Verhuurder/Gebruiker.

5.6                Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn, is Verhuurder direct in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Verhuurder de wettelijke vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Verhuurder in verzuim is tot het moment van volledige betaling door Verhuurder.

6                   Beschikbaarheid en onderhoud

6.1                 Bidly biedt de Diensten aan ‘as is’. Bidly zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Bidly garandeert niet dat de Diensten te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn, noch doet zij andere toezeggingen of garanties tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden opgenomen.

6.2                 Bij calamiteiten kan het voorkomen dat de Diensten niet of niet volledig functioneren. Het niet of niet volledig functioneren van de Diensten door een oorzaak die Bidly niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers en storingen), levert overmacht op. Bidly kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

6.3                 Bidly garandeert niet dat de Diensten vrij zijn van fouten of gebreken. Bidly behoudt zich het recht voor om:

6.3.1          De Diensten (tijdelijk) te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan of indien Bidly reden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt;

6.3.2           Onderdelen van de Diensten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.4                Bidly zal Gebruiker zo goed mogelijk informeren over toekomstige werkzaamheden aan de Diensten.

6.5                 Bidly behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van derden om de Diensten ter beschikking te stellen.

6.6                Bidly is onafhankelijk in de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de Diensten en heeft een zekere mate van vrijheid in het realiseren en ter beschikking stellen van de Diensten.

6.7                 Bidly zal zich inspannen om de Diensten technisch up-to-date te houden. Bidly kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). Bidly is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Diensten niet ten goede komt of niet in het belang is van Gebruikers.

7                   Huur- en borgbetalingen

7.1                 Bidly maakt gebruikt van een payment service provider (PSP) ten behoeve van de afwikkeling van de betalingen. Op dit moment is dat Online Payment Platform (OPP). OPP staat onder toezicht van De Nederlandsche Banken de Autoriteit Financiële Markten. Door middel van het doen of ontvangen van betalingen via de derdengeldrekening van OPP gaat Gebruiker akkoord met de voorwaarden van hun gebruikersovereenkomst. Deze is te vinden via https://www.onlinepaymentplatform.com/. Bidly houdt zich het recht voor te veranderen van PSP.

7.2                De geldstromen lopen via de derdengeldrekening van onze PSP, Bidly heeft geen toegang tot deze bankrekening. Bidly heeft dan ook geen directe invloed op de uitbetaling van de gelden.

7.3                Op dit moment is het mogelijk om huur en borgbetalingen te doen middels Automatisch Incasso en via iDEAL. Bidly houdt zich het recht voor om dit in de toekomst te veranderen.

7.4                Gebruikers dienen een bankrekening binnen het SEPA gebied aan te houden om betalingen te kunnen verrichten en ontvangen.

7.5                Bidly is niet verantwoordelijk voor het succesvol innen van de huur en borg en biedt hier geen garantie voor. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld te weinig saldo of storneringen waardoor de huur of borg niet betaald of geïnd kan worden.

7.6                Indien een huurtermijn door de Huurder wordt gestorneerd hebben Bidly en haar PSP het recht om de uitbetaling van het gestorneerde bedrag onmiddellijk terug te draaien of bij de Verhuurder terug te vorderen, een en ander binnen de geldende regels en procedures. Mocht het niet lukken om de uitbetaling van het gestorneerde bedrag terug te draaien, verbindt Verhuurder zich ertoe het gestorneerde bedrag alsnog en per direct aan Bidly te voldoen zodra Bidly dat verzoekt. Indien het gestorneerde bedrag niet binnen 14 dagen is gestort op de rekening van Bidly, is Bidly gerechtigd om de vordering te verhogen met de wettelijke rente.

7.7                Het betalen en terugbetalen van de borg is uitsluitend een aangelegenheid tussen de Verhuurder en Huurder zelf. Bidly is hier uitdrukkelijk geen partij bij en zal derhalve ook niet mediëren of assisteren in het geval van conflicten.

8                   Duur en opzegging

8.1                 De Overeenkomst heeft een duur voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat Gebruiker een Account aanmaakt.

8.2                De Overeenkomst kan door Partijen tegen het einde van elke kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

8.3                Bidly kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker achttien maanden niet heeft ingelogd. Bidly zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het betreffende Account gekoppeld is.

8.4                Indien Gebruiker het Account opheft, kan (een deel van) de informatie onmiddellijk (of op enig moment in de toekomst) onherroepelijk worden verwijderd. Bidly adviseert een kopie te maken van datgene dat Gebruiker van belang acht om te bewaren alvorens een Account op te heffen.

9                   Privacy

Bidly verwerkt persoonsgegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie onze privacy policy https://www.bidly.io/privacybeleid

10                   Intellectueel eigendom

10.1                 Bidly is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die op het Platform rusten en betrekking hebben, zoals - maar niet beperkt tot - modellen, modelaanvragen, octrooien, octrooiaanvragen, merken, merkaanvragen, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen ("Intellectuele Eigendomsrechten"). Bidly is tevens de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op en voortvloeien uit de andere Diensten en informatie die aan de Gebruiker worden aangeboden, onder andere maar niet beperkt tot: de Website, de App, templates, de SaaS-software en andere bestanden en materialen.

10.2                Bidly verleent haar Gebruikers een persoonlijke en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Diensten. De licentie die aan de Gebruikers wordt verleend, is niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

11                   Geheimhouding

11.1                 Gebruiker zal Bidly’s vertrouwelijke informatie geheimhouden, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. Dit zijn alle gegevens die niet openbaar zijn en alle gegevens die (voortvloeiend uit hun aard) een vertrouwelijk karakter hebben of die door Bidly en/of Gebruiker expliciet als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

11.2                Gebruiker zal de informatie niet op een andere manier gebruiken dan noodzakelijk is voor het gebruik van het Platform/de Diensten door Gebruiker dan wel het aanbieden van de Diensten door Bidly.

12                   Aansprakelijkheid

12.1                Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht is Bidly niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van de Diensten. Indien Bidly desondanks aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot éénmaal de door Gebruiker verschuldigde jaarlijkse vergoeding.

12.2                De aansprakelijkheid van Bidly is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bidly in dat specifieke geval uitkeert.

12.3                Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht is voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Bidly meldt.

12.4                Bidly is niet aansprakelijk voor:

·       Het handelen of nalaten van Gebruiker of andere Gebruikers of derden;

·       Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;

·       Eventuele schade die ontstaat doordat Bidly uitgaat van onjuiste of onvolledige informatie van Gebruiker;

·       Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Dienst; en

·       Het niet voldoen door Bidly aan de verplichtingen in deze Voorwaarden, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Bidly (bijvoorbeeld een netwerkstoring).

13                  Overige bepalingen

13.1                 Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Bidly zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.2                Bidly kan alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen, ook in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of aandelen, of van rechtswege.

13.3                Bidly mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bidly zal de Gebruiker hierover informeren indien de Voorwaarden op significante wijze worden gewijzigd via het Platform en/of via e-mail. Indien Gebruiker ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van de Diensten, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

13.4                Indien Bidly nalaat enig recht of naleving van bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen, kan dit niet worden opgevat als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker af te dwingen.

13.5                De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Bidly wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

13.6                Bidly is geen agent of makelaar. Bidly screent geen objecten of advertenties en bieden geen garantie dan wel advies met betrekking tot de kwaliteit van de objecten, verhuurders of (toekomstige) huurders.

13.7                Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waar Bidly gevestigd is. Indien de Gebruiker als consument kwalificeert, heeft deze het recht om, gedurende een maand nadat Bidly een beroep heeft gedaan op deze bepaling, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

14                   Klachten, opmerkingen en suggesties

14.1                Bidly streeft naar een optimale dienstverlening. Laat het ons weten als u een klacht, opmerking of suggestie heeft. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Bidly B.V. (t.a.v. Juridische zaken)

Silenestraat 11

1171 ZX Badhoevedorp

E-mailadres: support@bidly.io

KvK-nummer: 69761213

BTW-nummer: NL 858001020B01